Bäckarforsens och Trollforsarnas Fvo

Fiskeregler gällande from 2024-01-01. Antagna på fiskestämma 2023-05-25

Fisket i området regleras i första hand av de nationella myndighetsföreskrifter och förordningar som gäller fisket. Nedan följer några sådana allmänna regler som skall beaktas.

Fiskelagen

Fiskelagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om rätten att fiska. När det gäller var man får fiska skiljer man på allmänt vatten, enskilt vatten och så kallat enskilt frivatten. Samtliga upplåtna vatten inom Bäckarforsen-Trollforsarnas FVO är enskilt vatten där fiskerättsägarna till stor del själva beslutar om formerna för upplåtelse och regler.

Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Begränsar redskapsanvändningen för fritidsfiske till vissa särskilda redskap. Därtill reglerar förordningen vilka fiskarter som är fredade och vilka redskap som är tillåtna för fiske med mera.

Författningssamlingar om fisket

Staten har föreskriftsrätt upp till första definitiva vandringshindret i syfte att begränsa uttag av långvandrande fiskarter såsom lax och havsvandrande öring. För Vindelälvens del gäller föreskriftsrätten upp till ovan Sorsele. Inga sidovattendrag förutom Laisälven innefattas av föreskriftsrätten i dagsläget. Fiskerättsägarna själva styr fisket i dessa bortsett från de begränsningar som är föreskrivna i Fiskelagen och Förordningen.

Staten i sin tur har förordnat Havs- och vattenmyndighetens att stifta föreskrifter för fisket där man har föreskriftsrätt genom författningssamlingen HVMFS som innehåller föreskrifter som tillkommit av fiskevårdsskäl. Dessa föreskrifter ändras ibland på grund av den rådande beståndssituationen och rör bland annat fredningsområden, fredningstider, minimimått och redskapsbegränsningar.

Lagen om Fiskevårdsområden ger områdena möjlighet till att ytterliga strama åt regelverket kring fisket. Bäckarforsen och Trollforsarnas FVO har via årsstämmobeslut beslutat om dessa specifika.

Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. För alla fiskekort får barn upp till 15 år fiska gratis i målsmans sällskap som måste ha löst giltigt fiskekort.

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

Gällande Vindelälven

Minimimått och fångstbegränsningar

Öring – Minimimått 35 cm uppströms vägbron Ekorrsele och minimimått 50cm nedströms vägbron i Ekorrsele. Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax – Minimimått 50cm. Max en lax per fiskare och dag. All övrig lax skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Harr – Minimimått 35 cm.

Observera att föreskrifter för fisket i Vindelälven kan förändras och DU som fiskare är skyldig att känna till vilka föreskrifter som gäller för fisket. Gällande fiskeregler där staten genom Havs och Vattenmyndigheten har föreskriftsrätt hittar NI här: https://www.svenskafiskeregler.se/regler-for-vattendrag-som-mynnar-i-havet/

Övriga regler

Zon 1: Älv sträckan från områdets västra gräns till älven vid Stenträskbäckens inlopp.

Zon 2: Älv sträckan från Stenträskbäckens inlopp till och med Holmforsen.

På sträckan är enbart flugfiske tillåtet. Minimimått på sträckan är för harr 40 och öring 50 cm. Endast 1 fisk får tas tillvara per fiskare och fiskedygn och denna skall då alltså hålla stadgat minimimått för denna sträcka. Fiskerättsägare undantas från dessa regler under förutsättning att det inte strider mot fiskerilagstiftningen, fiskerättsägare bör dock bedriva sitt fiske på ett sådant sätt att det inte stör kortfiskegästerna eller äventyrar uppbyggnaden av fiskbeståndet.

Zon 3: Älv sträckan nedströms Holmforsen till områdets östra gräns.

Allt fiske från båt i Vindelälven är förbjudet och förbehållet fiskerättsägarna

Fiskeförbud råder i Stenträskbäcken

Gällande Rödingtjärn och Djuptjärn

Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari – 1 oktober.

Maximalt två fiskar per fiskare och kort får fångas.

Minimimått i inplanterade vatten 35 cm.

Fiske från båt är ej tillåtet. Fiske från flytring är dock tillåtet.

Fiskekort Vindelälven (alla årskort är giltiga från 1/1 – 31/12)

Fiskerättsägare (som fiskerättsägare räknas medlem, barn och barnbarn till medlem samt Maka/make/sambo får fiska på medlems fiskerättsbevis)

Årligt fiskerättsbevis – 100 kr

Dagskort – Djuptjärn och Rödingtjärn 100kr

Boende inom området (som boende räknas också sommarstugeägare. Maka/make/sambo ingår i kortet)

Boendekort –200 kr/år

Dagskort – Djuptjärn och Rödingtjärn 100kr

Övriga

Årskort – 750kr

Dagskort – 150kr

Dagskort – Djuptjärn och Rödingtjärn 150kr

Kontrollavgifter vid överträdande av lokala föreskrifter för fisket

Våra tillsynspersoner ser till uppsatta fiskeregler följs samtidigt som de verkar som fiskevärdar för FVO. Vid eventuella överträdelser av FVO egna föreskrifter regler kan en kontrollavgift (Lag 1981:533 om fiskevårdsområden) komma att tas ut enligt nedan. Brott mot övriga regler kan leda till en polisanmälan.

Om ni ser eller fångar sjuk/skadad fisk vill FVO:t att ni rapporterar in det till SVA. (Statens Veterinärmedicinska anstalt.) https://rapporterafisk.sva.se/

Våra fiskeregler framgår av fiskekortsbilaga när man köper vanliga fysiska fiskekort och vid digital försäljning på Laxportalen/Fiskeportalen

Bäckarforsen-Trollforsarnas FVO har egen hemsida:

https://backaforsen-trollforsen.se/

Bäckarforsen-Trollforsarnas FVO Facebook flöde:

https://www.facebook.com/backarforsensochtrollforsarnasfvo/

Observera att du som fiskare alltid äger skyldighet att känna till vilka föreskrifter som gäller generellt och lokalt!

Kontrollavgift tillämpas kan tillämpas ifall när överträdelser sker mot FVO egna föreskrifter:

– Överträdelse gällande nätförbud och förbudstid i Djuptjärn och Rödingtjärn

– Överträdelse av fiskeförbud i Stenträskbäcken

– Fiske med olovliga redskap inom FVO

– Överträdelse gällande fler fiskar än kvoten tillåter

– Avlivning av felkrokad fisk.

Kontrollavgift utgår med 2000kr

Dessa belopp har bestämts av FVO stämma 24maj 2022. Kontrollavgiften utfärdas direkt av fisketillsynperson. Vid utebliven betalning går ärendet till kronofogden för indrivning.

Fisketider

Öring – Fiskeperiod: 1/5 – 14/9 samt 1/11 – 31/12 övriga tider fiskeförbud

Lax – Fiskeperiod: 19/6 – 14/9 övriga tider fiskeförbud.

Harr – Fiskeförbud 15/4 – 31/5

För att freda öring & lax inför lekperioden och begränsa harrfisket är det förbjudet att fiska efter dessa arter från den 15 september fram till isläggning, fiske på selen efter andra arter är dock tillåtet (lokal föreskrift).

För att freda öring & lax inför lekperioden och begränsa harrfisket är det förbjudet att fiska efter dessa arter från den 1 september fram till isläggning, fiske på selen efter andra arter är dock tillåtet.

Rödingtjärn:
Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari – 1 oktober.

Djuptjärn:
Fiske är årligen tillåtet mellan 1 januari – 1 oktober.

 

Fiske med handredskap och endast ett spö per person och fiskekort får användas.

 

Vindelälven

Öring
Minimimått 35 cm
Max en öring per fiskare och dag. All övrig öring skall ovillkorligen återutsättas med största varsamhet till vattnet.

Lax
Minimimått 50 cm
Max en hanlax per fiskare och dag.

Harr
Minimimått 35 cm.

Rödingtjärn:
Maximalt tre fiskar per fiskare och kort får fångas.

Djuptjärn:
Maximalt tre fiskar per fiskare och kort får fångas.